Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как Сдружение с нестопанска цел “МЕСТЕН БИЗНЕС РАЗГРАД” третира вашите лични данни като администратор.

Основна цел на Сдружението е:

 1. Мобилизиране и координиране работата на членовете за насърчаване развитието на малките и средни предприятия в Разградски регион и осигуряване на благоприятни условия за участие в икономическия живот;
 2. Работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на населението;
 3. Работи за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на устойчивото развитие на региона чрез разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура.
 4. Подкрепя на местно и регионално ниво процесите на формиране и реализиране на регионални политики с оглед постигане на балансирано и устойчиво развитие.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които Сдружение с нестопанска цел “МЕСТЕН БИЗНЕС РАЗГРАД” прилага, като някои от тях са:

 1. Да ви информираме какви данни използваме.
 2. Да ви информираме защо ги използваме.
 3. Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги.
 4. Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
 5. Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“.
 6. Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители

Сдружение с нестопанска цел “МЕСТЕН БИЗНЕС РАЗГРАД” събира от потребителите на уебсайта специфични данни от осъществените от тях попълвания на различни формуляри, а именно следните категории лични данни:

 • Име и фамилия
 • e-mail адрес
 • IP адрес
 • Телефонен номер

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто използване използване на нашите услуги и връзка с нашите членове.

Сдружение с нестопанска цел “МЕСТЕН БИЗНЕС РАЗГРАД” не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение.

Ако не искате да изпращаме информацията към някои от нашите партньори, може да оттеглите Вашето съгласие тук.

Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва в нашето онлайн хранилище за съхранение на данните на територията на Република България.

Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

Срокът за съхраняване на лични данни е не повече от 3 (три) години.

Права на субектите на данни според GDPR

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Контакти:

Администратор: Сдружение с нестопанска цел “МЕСТЕН БИЗНЕС РАЗГРАД”, ул. „Васил Левски” №3, град Разград 7200, област Разград, България, email: info@mbrazgrad.com, тел: 0889 530 050.

Моля да имате предвид, че запитвания за упражняване на права на субектите на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 изпратени по поща или куриер изискват допълнително потвърждаване на самоличността чрез представяне на документ за самоличност на място от субекта на данни или чрез изращане на искането по имейл и подписано с електронен подпис на физическо лице.

Открий фирмата, от която имаш нужда

Виж всички фирми