За нас

МЕСТЕН БИЗНЕС РАЗГРАД

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ МЕСТЕН БИЗНЕС РАЗГРАД” представлява доброволна, независима и неполитическа самоуправляваща се организация, създадена за изграждане на местен механизъм за подкрепа на регионалното развитие и трайно установяване на благоприятна бизнес среда на територията на област Разград . Членове на Сдружението са и могат да бъдат – фирми - малки и средни предприятия , лица – регистрирани като свободни професии и занаяти . Управлението се осъществява от Управителен Съвет, свободно избираем и състоящ се от пет члена , с което се гарантират възможността за провеждане на дискусии и вземане на решения .

Основни цели на Сдружението са:

· Осигуряване на по-добра информираност за конкретната дейност на всяка фирма или лице, член на Сдружението, посредством изградена електронна платформа позиционирана в публичното пространство;

· Осигуряване на бърза и неопосредствана комуникация както между членовете на Сдружението , така и с фирми и клиенти , работещи на територията на Република България;

 • Осигуряване на точна и навременна информация за промени и подобрения в текущото Законодателство на Република България и Европейският Съюз;
 • Осигуряване на своевременна информация за Обществени поръчки и търгове , провеждани на територията на област Разград , както и осигуряване на актуална информация, вследствие на непрекъсната кореспонденция с Публичната администрация в района;
 • Осигуряване на реална статистическа информация за бизнес средата в района .Изготвяне на анализи и препоръки за подобряването и;
 • Осигуряване на съдействие на местно и регионално ниво по повод процесите на формиране и реализиране на регионални политики с оглед постигане на балансирано и устойчиво развитие на област Разград.
 • Осигуряване на благоприятен климат за развитие на пазара на работна сила, повишаване квалификацията на кадрите , препоръки и референции, с цел по-добро управление на трудовия ресурс;

За осъществяване на целите си СДРУЖЕНИЕТО извършва следните дейности:

 • Изграждане на собствен информационен портал с осигурен безплатен публичен достъп, в който е включена детайлна информация за всеки член на Сдружението и възможност за пряка комуникация вътре между членовете;
 • Проучвания и оценка на икономическия потенциал на Разградска област и

възможностите му за развитие, с оглед изготвяне на препоръки и референции .

 • Поддържане на неопосредствана комуникация с всички организации в областта на пазара на труда, изготвяне на маркетингови проучвания за потребностите на пазара и изготвяне на предложения за конкретни програми за повишаване на квалификацията;
 • Сътрудничество с български и чуждестранни организации, които имат сходни цели и дейности и членство в други регионални, национални и международни организации.
 • Осъществяване на инициативи за популяризиране на региона, развитие на селските райони, развитие на туризма и привличане на национални и международни инвестиции.

Как да стана член на сдружението?

 • Достатъчно е да представлявам фирма (малко или средно предприятие ), да упражнявам свободна професия или да съм занаятчия, да осъществявам реална дейност поне от една календарна година и да имам регистриран поне един обект( офис, магазин, склад, производствен цех или ателие) на територията на област Разград;
 • Да имам идеи и планове за иновативно развитие и да съм съгласен да дискутирам тези идеи с моите колеги;
 • Да съм съгласен да плащам годишен членски внос и да платя първоначална встъпителна вноска;
 • Да подам писмено заявление за членство и да присъствам минимум на половината от общите събрания на сдружението, годишно.

Открий фирмата, от която имаш нужда

Виж всички фирми